Contact UsCurrent:Home > Contact Us

Xinjiang Sijifeng Seed Co., Ltd.

Adddddress: Tianshan Road, Changji City, Xinjiang Uygur Autonomous Region

Linkman: Ning Xinyun

Mobile Phone: 13579646009

Telephone/Fax: 0994-2284655

Email:xjsjfzhy@163.com

Website:www.

友情链接: